Es consideren com a ajudes personals de promoció de l’autonomia personal:
a) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.
b) Ajuda destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.
c) Ajuda per a l’adaptació de vehicles.
d) Ajudes de transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials.
Seran objecte de subvenció únicament les adquisicions o actuacions realitzades dins de l’any natural corresponent a la present convocatòria.

Requisits de caràcter general:
1. Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional
2. Tindre la seua residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana.
3. Ser menor de 65 anys.
4. Tindre una renda individual o per càpita familiar inferior al triple de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a l’exercici anterior al de la convocatòria.
5. Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d’autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.
En el cas d’ajudes de transport, a més, cal:
a) Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
b) No estar comprés en el camp d’aplicació del sistema de la Seguretat Social per no desenvolupar activitat laboral.
c) No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.
d) Igualment, haurà d’acreditar-se aquesta necessitat en el cas de persones usuàries de centres d’acció social inclosos en la xarxa pública de serveis socials el transport dels quals no siga finançat pels propis centres.

LINK AL TRÀMIT ABANS DEL 31 DE GENER


0 comentarios

Deja una respuesta

Marcador de posición del avatar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *