DIVERSIDAD FUNCIONAL

Estatal

LLEI 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d’Enjudiciament Civil i de la Normativa Tributària amb esta finalitat (BOE núm, 277, de 19-11-2003), modificada per LLEI 1/2009, de 25 de març (BOE núm, 73, de 26-03-2009).

LLEI 39/2006, de 14 de desembre, sobre Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (BOE núm. 299, de 15-12-2006).

LLEI 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyols i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues (BOE núm. 255, de 24-10-2007).

LLEI 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (BOE núm. 184, de 2-08-2011).

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (BOE núm. 289, de 3-12-2013).

REIAL DECRET LEGISLATIU 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (BOE núm. 261, de 31-10-2015).

REIAL DECRET 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat (BOE núm. 22, de 16-01-2000, rectificació d’errors en BOE núm. 62, de 13-03-2000), modificat per REIAL DECRET 1169/2003, de 12 de setembre; REIAL DECRET 1169/2003, de 12 de setembre; REIAL DECRET 1856/2009, de 4 de desembre; REIAL DECRET, d’11 de febrer, que deroga annex 2; i REIAL DECRET 1364/2012, de 27 de setembre.

REIAL DECRET 1539/2003, de 5 de desembre, pel qual s’establixen coeficients reductors de l’edat de jubilació a favor dels treballadors que acrediten un grau d’important de discapacitat (BOE núm. 304, de 20-12-2003).

REIAL DECRET 364/2005, de 8 d’abril, que regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat (BOE núm. 94, de 20-04-2005).REIAL DECRET 1417/2006, d’1 de desembre, pel qual s’establix el sistema arbitral per a la resolució de queixes i reclamacions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat per raó de discapacitat (BOE núm. 297, de 13-12-2006).

REIAL DECRET 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desenrotlla l’articule 161 bis de la Llei General de la Seguretat Social quant a l’anticipació de la jubilació dels treballadors amb discapacitat en grau igual o superior al 45 per cent (BOE núm. 307, de 22-12-2009).

REIAL DECRET 1006/2010, de 5 d’agost, pel qual es regula el procediment de concessió d’ajudes a les persones afectades per la talidomida a Espanya durant el període 1960-1965 (BOE núm. 190, de 6-08-2010).

REIAL DECRET 1267/2011, de 16 de setembre, d’adaptació normativa a la convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (BOE núm. 224, de 17-09-2011). Correcció d’errors en (BOE 8-10-2011).

REIAL DECRET 422/2011, de 25 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals (BOE núm.: 76, de 30-03-2011).

REIAL DECRET 1/2013, d’11 de gener, pel qual es modifica l’Estatut del Reial Patronat sobre Discapacitat aprovat pel Reial Decret 946/2001, de 3 d’agost (BOE núm. 23, de 26-01-2013)

REIAL DECRET 3/2013, d’11 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 358/1991, de 15 de març, pel qual es reordena l’Organització Nacional de Cegos Espanyols (BOE núm. 17, de 19-01-2013)

REIAL DECRET 1003/2014, de 5 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de pagaments a compte i deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec (BOE núm. 295, de 6-121-2014).

ORDRE TAS/736/2005, de 17 de març, que regula l’estructura i funcionament de l’Oficina Permanent Especialitzada del Consell Nacional de la Discapacitat (BOE núm. 73, de 26-03-2005).

ORDRE SSI/2416/2014, de 17 de desembre, per la qual es crea i regula el Centre de Referència Estatal d’Atenció Psicosocial a Persones amb Trastorn Mental Greu, a València (BOE núm.: 309, de 23-12-2014).

ORDRE HAP/2486/2014, de 29 de desembre, per la qual s’aprova el model 143 per a la sol·licitud d’abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es regulen el lloc, termini i formes de presentació (BOE núm. : 316, de 31-12-2014), modificada per ORDRE HAP/410/2015, d’11 de març (BOE núm. 61, de 12-03-2015).REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (BOE núm. 289, de 3-12-2013).Arts. 2,K) i m); 3 h), 5 i 22 a 29; D.A. Tercera, Quarta Quinta i Octava ; D. Final Tercera.

REIAL DECRET 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions (BOE núm.: 113, d’11-05-2007)

REIAL DECRET 1494/2007, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i servicis relacionats amb la societat de la informació i Mitjans de comunicació social (BOE núm. 279, de 21-11-2007)

REIAL DECRET 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels modes de transport per a persones amb discapacitat (BOE núm. 290, de 4-12-2007).

REIAL DECRET 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat (BOE núm. 61, d’11-03-2010).

ORDRE VIV/561-72010, d’1 de febrer, pel qual es desenrotlla el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats (BOE núm.61, De-03-2010).

Autonómica

LEY ORGÁNICA 1/2006, de 10 de abril, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (DOCV núm. 5238, d’11-04-2006).

LEY 1/1998, DE 5 DE MAYO, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas , Urbanísticas y de Comunicación (DOGV núm. 3.237, de 7-05-1998).Arts. 34.1, 36.1 y 37 modificados por la Ley 16/2010, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.

LEY 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas Con Discapacidad (DOGV núm 4.479, d’11-04-2003), modificada por Ley 9/2018, de 24 de abril, de la Generalitat (DOGV núm. 8282, de 26.04.2018).

LEY 12/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre Perros de Asistencia para Personas Con Discapacidad.).

LEY 4/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunidad Valenciana (DOCV núm. 6884, de 18-10-2012). Arte 42, 43, 45, 46 y 47

LEY 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat (DOGV núm 7948, de 31-12-2016) Modifica la D:A: Novena de la LEY 1/2000, de 28 de diciembre (objeto, denominación y adscripción de el IVAS, que pasa a denominarse Instituto Valenciano de Atención Social_Sanitaria, IVASS)

LEY 3/2020, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021, que modifica el artículo 36, v) de la LEY 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos de la Generalitat, sobre atención temprana y el artículo 37, 2 a) de la Ley 11/2003, sobre el Estatuto de Personas con Discapacidad.

DECRETO 8/1996, de 4 de junio, de la Presidencia de La Generalitat Valenciana, por el que se adscriben a la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales las funciones relativas a estimulación precoz de discapacitados.

DECRETO 132/1996, de 4 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se asignan competencias en materia de atención a los enfermos mentales.

DECRETO 167/2006, de 3 de noviembre, del Consell, que desarrolla la Ley 12/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre Perros de Asistencia para Personas con Discapacidades.

DECRETO 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento, modificado por DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos

DECRETO 114/2010, de 30 de julio, del Consell, por el que se procede a la adecuación terminológica en el ámbito de las personas con discapacidad.

DECRETO 7/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) (DOCV de 7 de enero de 2013).

DECRETO 72/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con discapacidad que presentan movilidad reducida y se establecen las condiciones para su concesión.

DECRETO 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movillidad del personal de la función pública valenciana.

DECRETO 180/2017, de 17 de noviembre, del Consell, de ordenación de competencias y servicios relativos a las funciones de tutela de la Generalitat respecto a las personas incapacitadas judicialmente o sometidas a procedimientos de incapacitación.

DECRETO 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales.

ORDEN de 19 de noviembre de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la cual se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en el ámbito de la Comunitat Valenciana, modificada por ORDEN 2/2019, de 16 de julio, de  la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

ORDEN de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se crea la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad de la Comunidad Valenciana.

ORDEN de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, modificado por DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos

ORDEN 3/2010 de 26 de marzo de 2010, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se crea la Tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad.

ORDEN 1/2016, de 20 de enero, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por las que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones en materia de atención a personas con diversidad funcional, promoción de la autonomía personal y de la accesibilidad, modificada por ORDEN 3/2019, de 23 de julio, de la  Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

ORDEN 2/2017, de 1 de junio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por las que se crea y regula el Registro Autonómico de Tarjetas de Estacionamiento para personas con Movilidad Reducida de la Comunitat Valenciana.

ORDEN 4/2017, de 6 de julio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por las que se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas para la realización de estancias vacacionales para personas con diversidad funcional.

LEY 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas , Urbanísticas y de Comunicación (DOGV n.º. 3.237, de 7-05-1998).Arts. 34.1, 36.1 y 37 modificados por la Ley 16/2010, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat

DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos.

ORDEN DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2004, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se aprueba la Carta de Servicios de Playas Accesibles (DOGV n.º.: 4911, de 27-12-2004).

ORDEN 9/2018, de 14 de septiembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se aprueban las bases reguladoras para la creación de los Premios proyecto fin de grado en accesibilidad al medio físico Concha Aldomar.